Download E-books Niels Klims Underjordiske Reise PDF

By Ludvig Holberg

Nils Klim has lately graduated from the collage of Copenhagen, returning to his local urban of delivery Bergen in 1664. the following he starts to set up himself within the box he has studied, specifically technology. at some point he's taking an task to check a cave on Fløyen, in part to provoke the older normal scientists in order that he can later be promoted. unintentionally, he stumbles and falls down into the underground international and the planet Nazar. the following he meets unusual beings and a society, in lots of methods, just like people in trees' figures, and groups in our global.

Show description

Read or Download Niels Klims Underjordiske Reise PDF

Similar Fantasy books

Troll Fell

Bearing all of the markings of a simply vintage novel, Troll Fell, is a thrilling adventure-filled story of Peer, his evil uncles, treasure and depraved trolls. Peer Ulfsson stood miserably at his father's funeral pyre, observing the sparks whirl up like thousands of shining spirits streaking away into the darkish.

Crimson Bound

A thrilling story of darkness, love, and redemption encouraged by means of the vintage fairy story “Little pink using Hood,” from the writer of merciless attractiveness. whilst Rachelle used to be fifteen she used to be good—apprenticed to her aunt and in education to guard her village. yet she used to be additionally reckless—straying from the woodland course in pursuit of how to unfastened her global from the specter of everlasting darkness.

Moon-Flash

This omnibus variation combines the acclaimed Patricia A. McKillip's science-fiction novels, Moon-Flash and The Moon and the Face. Kyreol's small global starts on the Face, a excessive rock cliff, and ends at Fourteen Falls, a sequence of rapids. every year, her humans have fun Moon-Flash—a spark of sunshine that turns out to return from and pass into the moon, a logo of lifestyles and pleasure.

Scorpion Mountain (The Brotherband Chronicles)

From John Flanagan, writer of the global bestselling Ranger's Apprentice -- an all-new experience that includes the Brotherband workforce and one in all our favourite Rangers! Hal, his Brotherband team, and the Ranger Gilan have freed the twelve Araluens offered into slavery. Returning to Araluen, Gilan is given a brand new venture through King Duncan: guard his daughter’s lifestyles.

Extra info for Niels Klims Underjordiske Reise

Show sample text content

Paa Marschen mødte vi vore Gesandter, som Raadet stolt havde modtaget, og affærdiget med disse Ord: Til Flugt! til Flugt! forkynder Eders Konge, At ikke han, males vi beherske Havet! Han skiule sig i sine Fieldes Huler! 1 Thi da Martinianerne tillagde sig Overherskabet over Havet, havde de modtaget en Biergkonges Fordringer med Haanhed. puppy hvervede de Tropper af al Magt, og alle Indbyggerne i Martinia, som kunde bære Vaaben, rustede sig. Vi havde neppe marscheret nogle Mile, før vi saae en overmaade talrig Armee, som bestod af alle Slags Nationer, at komme imod os. Denne Dristighed, som Fienderne viiste, efterat de havde været saa ulykkelige til Søes, giorde os noget bange. males alle disse Tropper vare som Luftsyn, der lade sig see og forsvinde; thi De skialv, før Krigstrompeten lød: Til Kamp! — 2 Og ved den første Salve af vore Kanoner gave de sig alle paa Flugten. Vi forfulgte dem, og giorde et stort Nederlag. 1) Efter Verg. Æn. I, 137 ff. 2) Efter Verg. Æn. XI, 424. 333 NIELS KLIMS UNDERJORDISKE REISE Hvor mange der vare faldne paa Fiendens facet, kunde vi siden see af Parykkerne, som vi samlede efter Slaget; thi da vi talte dem, kunde vi slutte, at henimod fem tusinde Martinianere maatte være slagne. Ellers vare disse Parykker dannede anderledes finish i min Tid, og jeg talte over tive forskiellige Slags, saa sindrigt er dette folks i sine Opfindelser. Efter dette Slag, eller rettere Nederlag, indtoge vi Hovedstaden uden mindste Hindring. Thi saasnart vi havde giort os færdige til Beleiring, og stillet Kanonerne mod Staden, kom Raadsherrerne meget ydmyge til vor Leir, og overgave Byen med hele Riget til os. Der blev da sluttet Fred, og vi holdt et høitideligt Indtog i Staden. Da vi kom ind igiennem Portene, mærkede vi ikke nogen Allarm, som Skræk pleier at foraarsage i overvundne Byer; Stilhed og taus Bedrøvelse herskede overalt. Nogle sadde med Øinene mod Jorden; andre vare raadvilde, hvad de skulde tage med sig, og hvad de skulde lade blive; andre stode forvildede i Dørrene, og betragtede deres Huse, som om de saae dem sidste Gang. Jeg sparede Byen, og Bedrøvelsen blev derved forvandlet til Glæde. Jeg gik ind i Rigets Skatkammer, og forfærdedes over at see denne overordentlige Skat. En stor Deel deraf lod jeg uddele blandt mine Soldater, det øvrige lod jeg bringe i mit eget Skatkammer. Derpaa lagde jeg Besætning i Martinia, og lod adskillige af Raadet, som Gidsler, føre paa mine Skibe; iblandt disse var hin Borgemester og hans Kone, som havde paadigtet 334 LUDVIG HOLBERG mig den Forbrydelse, hvorfor jeg blev dømt til Slaveriet. puppy hevnede jeg mig ikke for denne Forhaanelses Skyld; thi jeg fandt det usømmeligt for saa stor en Monark, at straffe de Fornærmelser, han havde lidt, som Lastdrager. Da Martinianerne vare undertvungne, besluttede jeg ogsaa at underkaste mig Naboe-Nationerne; males i det jeg giorde mig færdig dertil, ankom Gesandter fra hearth Kongeriger, som frivillig overgave sig til mig. Jeg regierede nu over saa mange Lande, at jeg ikke holdt det Umagen værdt, at spørge om disse overgivne Rigers Navne, og lod mig nøie med at indbefatte dem below Titelen af det martinianske Rige.

Rated 4.12 of 5 – based on 39 votes